Óñëóãè II ïðåäîñòàâëåíèþ œCE ÷ åñêèì ëèöàì ā ïîëüçîâàíèå ìàññàæíûõ êðåñåë, ā Oii ÷ enea îáîðóäîâàííûõ êóïþðîïðèåìíèêàìè, íåçàâèñèìî IO ìåñòà EO ðàñïîëîæåíèÿ ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè II îêàçàíèþ áûòîâûõ óñëóã è ïîäëåæàò ā ñîîòâåòñòâèè ñ AE. 26. Íe Åê ÃÃææææþþãþþþþþþþþãÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ...

Ñòàòüåé 346. 7 Êîäåêñà îïðåäåëåíî, ÷ oi ê áûòîâûì óñëóãàì îòíîñÿòñÿ ïëàòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå œCE ÷ åñêèì ëèöàì (CA èñêëþ ÷ åíèåì óñëóã ëîìáàðäîâ è óñëóã II ðåìîíòó, òåõíè ÷ åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ìîéêå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), Arvutage octowher octopler ocwoupler octowher octopler coctowoupler octopler octowoupler aeg-ajalt vaheseinad.

Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì óñëóã íàñåëåíèþ st 002-93 (ÎÊÓÍ), óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè IO 28. 6. N 993 163, ê áûòîâûì óñëóãàì îòíîñÿòñÿ óñëóãè, ā ÷ àñòíîñòè, II Eiao 019413 '' ïðîêàò ýëåêòðîáûòîâûõ ìàøèí è ïèá 'ï ï ïîóó 01 01 01 01

ï ï ï. 3 346. 9 Êîäåêñà AEY fi ÷ èñëåíèÿ ñóììû åäèíîãî íàëîãà la âìåíåííûé äîõîä ide îêàçàíèè áûòîâûõ óñëóã èñïîëüçóåòñÿ œCE ÷ aneee ïîêàçàòåëü '' êîëè ÷ åñòâî ðàáîòíèêîâ, âêëþ ÷ AY èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ '' N áàçîâîé äîõîäíîñòüþ 7500 DOA. Â ìññö.

Ïóíêòîì 10 óêàçàííîãî Ïîëîæåíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷ oi ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿì è œCE ÷ åñêèì ëèöàì èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ îáùåðîññèéñêèõ êëàññèôèêàòîðîâ è âíåñåííûõ ā IEO èçìåíåíèé, îáåñïå ÷ èâàþò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî II òåõíè ÷ åñêîìó ð ð ð ãèèèèèèèèèèèèèèyüüäááááááááááááááááááááááááñääééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééîé (

SPA Firma pakub oma klientidele laia valikut teenuseid. Kabiini hinnakiri sisaldab sauna ja haavamma, kümblustünnid ja dušikabiinid, kosmeetikahooldus, massaaž, maniküür, pediküür, kunstlik päevitamine, spaa baar, näohoolduse ja kehahoolduse müük ...

Ettevõtte juht on oluline teada, millised hindade loendis sisalduvad teenused kuuluvad UNVD makse alla ja mis ei ja millistel tingimustel?

Art. 346. 6 maksuseadustiku Vene Föderatsiooni (edaspidi koodeks ") maksustamissüsteemi maksusüsteemi kujul ühtse maksu vormis pandud sissetuleku teatavat liiki tegevuste tõlgitud ettevõtlustegevuse valdkonnas eluteenused, nende rühmad , alarühmade, liikide ja (või) üksikute majapidamisteenused, mis on klassifitseeritud vastavalt kõigile Vene klassifitseerija teenused elanikkonnale, samuti jaekaubanduse valdkonnas ja toitlustusteenuste osutamisel.

Sel juhul vastavalt Art. 346. 7 Kood kodumajapidamisteenused hõlmavad makstud teenused üksikisikutele (välja arvatud pandimaja teenused ja remondi-, hooldus- ja autopesurid) ette nähtud kõigi vene klassifitseerija teenuseid elanikkonna, välja arvatud mööbli tootmine Teenused, üksikute majade ehitamine.

All-vene klassifikaator teenuseid elanikkonnale OK 002-93 heaks kiidetud resolutsioon riigi standardi Venemaa alates 28. 6. 993 N 163 (edaspidi OUKUN), teenuste vanni ja Dušiteenused klassifitseeritakse eelkõige (kood 019100 Okun), massaaž (kood 019201 Okuk), hüdroelektrijaamad (kood 019202 Okuk), keerukate nahahooldusteenuste teenused (puhastus, massaaž, mask, meik) (Oke kood 019327), hügieeniline Maniküür kaetud ja kattega küünelakk (kood 019328 Okun), pediküür ilma küünelakk (kood 019330 Okun), juuksuri teenused (kood 019300 Okun).

Seega, teenused "Hamam" (Bani), mullivanniteenused, teenused spaa (massaaž, kümblustünn ja dušš), kosmeetikateenused näole (puhastus, massaaž, mask, meik), teenused Kehamassaaž, maniküüri- ja pediküüri teenused, samuti juuksuri teenused kuuluvad kodumajapidamisteenused ja seetõttu võib ettevõtlustegevust, mis on seotud loetletud teenuste osutamisega üksikisikutele saab üle kanda ühe maksete maksmisele kuuluva sissetulekuga.

Pange tähele, et saunade ja ülikoolide teenused Okukis ei ole otseselt nimega. Samal ajal, föderaalse tehnilise eeskirja ja metroloogia kirja kirjas 12. 8. 009 N 140-14 / 981 Arvestades selgitust, et üksikisikutele osutatavate saunade teenused on omistatud 019100 rühmaga Okun "keeld ja dušiteenused".

Vastavalt Föderaalse tehnilise eeskirja ja metroloogiale kirjalikule kirjale 25. 9. 009 N 140-16 / 1180 Solariyevi teenust saab seostada Cosmetoloogiliste rajoonide pakutavate teenuste grupeerimisega .

Teenused, mis on seotud terviseprotseduuride rakendamisega (füsioteraapia) kuuluvad 081 500 Okuni teenuste grupeerimisele, mida pakuvad kosmetoloogilistes osakondades "või neid saab seostada 081 000 Okudi" meditsiiniteenused "grupeerimisega.

Sellega seoses kuuluvad kodumajapidamisteenused kodumajapidamisteenused kuuluvad kodumajapidamisteenused (üksikisikute) ettevõtlustegevus (üksikisikud), ning nende suhtes maksustatakse ühtse maksuga seotud tulumaksu vastavalt CH-le. 26. kood.

Ettevõtlus teenuste osutamiseks solaariumide ja teenuste rakendamisega seotud terviseprotseduuride rakendamisega (füsioteraapia) on maksustamisel vastavalt muude maksustamise režiimide.

Seoses Phytobari teenustega (fitchingi jaemüük), samuti kosmeetikatoodetega kauplemisega seotud tegevused ilusalongi vastuvõtus, on vaja kaaluda järgmist.

Selleks, et kasutada ch. 26. Jaemüügikood hõlmab ettevõtlusalaseid tegevusi, mis on seotud kaubavahetusega nii sularahana kui ka jaemüügilepingute sularahata asulaks, olenemata sellest, milliseid ostjaid (üksikisikud või juriidilised isikud) neid tooteid rakendatakse.

Art. 346. 7 Jaekaubanduse koodeksit ei kohaldata eelkõige oma tootmise toodete müüki (tootmine).

Viimatie

Lae alla foto rahustav pea massaaž kohe. Ja leida raamatukogu autoritasuvate stock pilte iStock veelgi pilte näomaski saadaval lihtne lihtne ja kiire allalaadimine.

Loe rohkem

Kuidas pesta käed sanitaarstandarditele. Käsi pesemise reeglid. Käsitöö töötlemine enne manipulatsiooni läbiviimist. Ennetav käsiravi.

Loe rohkem

Kuidas rahustada vastsündinu, kuidas lapsi rahustada, kes ei maganud, mida teha, et rahustada imikutele. Aasia PARANDER vastsündinu ja massaaž rahustava rinna jaoks, mis täpselt nagu teie croche

Loe rohkem

Kui igal hommikul on nägu massaaž, siis saate uue päeva värske vaadata ja vabaneda ka mitmetest kosmeetiliste vigadest.

Loe rohkem

Võta harjumus alustada oma päeva rituaalse ilu ja enese tegemise rituaaliga, et säilitada mugav nahahaigus, järgides Jeva Pashkevichi soovitusi ja juhiseid, spetsialisti Club Laquoievase Sejasi Fitnessraquo nägu. Royal Sensations'i rõõmu ja tõhusama mõju eest, UsenbsPo-laadimisgeel PersonsPo-laadimisgeel SPF-i SPF-i SPF-i 15nspinbSPO-laadliku kreemiga SPF-i nahale EyebSP ümber kosmeetikarea kaudu Laquama Rosquonbspot Stenders. BSP.

Loe rohkem

Massaaž kapp 7 Soove Novoslobodskaya Street, 1419c1 On Metro Mendeleevskaya, Novoslobodskaya, Dostoevskaya, District Tver Kõik fotod ja ülevaated ilusalongi zoon. U. Moskva Ilusalongi reiting, naaberriik ja sarnased salongid.

Loe rohkem

Sünnipäeva jaoks andis abikaasa mulle sertifikaadi salong Tai massaaži külastamiseks. Royal Tai kogu võrgu traditsiooniliste Tai massaaži salongi asub erinevates osades linna. Valisin Salon Showe Center Nevsky keskuses siin ja shopping ja lõdvestab pärast kabiiniukse sisestamist,

Loe rohkem

Koos ekspertidega ütleme, kuidas säästa aega ja raha salongile ühe vidinaga

Loe rohkem

Mis kellaajal on parem võtta vitamiine. Ettevõtte valge apteegi artiklid

Loe rohkem

Top

Meditsiinikeskuse aastaaega perovos

Uued vabad töökohad õde Moskvas massaažis. Tasuta ja kiire otsing 1. 95. 00 Vabad töökohad. Täielik, ajaline ja osaline töö. Konkurentsivõimeline palk. Teave Moskva tööandjate kohta. Alusta uus karjäär kohe

Me ei teritarid meeste kolm lugu Masters erootilise massaaži Volgograd

Moskva metroo Semenovskaya töö ja vabade töökohtade töö ja vabad töökohad langesid sobiva viisardi reitingu ja tegelike ülevaadete kohta, mis on kontrollitud spetsialistid, töö näited, kvaliteedi tagamine teile. OM.

Laser nägu noorendamise hind, näo naha laser noorendamine tyumenis

Ilu stuudio Cosmotech Yell. U Leiate ülevaateid ettevõtte, aadressi ja telefoni kohta. Ranking põhineb külastajate hinnangul ja ülevaatetel. Fotod ja teenused. Vali endale parim Yell. U.

Vaakummassaaž seadme slimming D528

Vaakum-tselluliidi-massager Vacu Expert Gezatone Osta. Üksikasjalik kirjeldus, foto, hind. Laos Kohaletoimetamine Minsk, Valgevene. Tellimus 375 44 799 66 66

Vaakummassaaž Novocherkassk hinnad vaakummassaaži istungid 500 rubla.

Kvaliteetne vaakummassaaž STARVAC STARVAC kliinikus Skosmeetika konkurentsivõimeliste hindadega. Menetlused võimaldavad teil vabaneda tselluliidist, suurendada naha tooni iga keha krundi. Lisateavet teenuse kohta leiate selle maksumusest kohapeal. Kogenud spetsialistid, kaasaegsed seadmed, töö ilma päevadeta.

Valige oma ülesannete lahendamiseks pro rohkem kui 1500 000 spetsialisti.

Kuidas vabaneda tselluliidist vaakummassiga kodus. Massaaži tehnika kodus ja salongi, kasu, ülevaateid ja tulemusi

Kaamera massaaž Ekaterinburg Vacuumo Roller Massage Keha protseduur kehakaalu vähendamiseks kehale Naha pingutus Keha Skintonik Jekaterinburgis

Gilmon.ru on allahindlused kuni 100-le Yekaterinburgis ühes kohas Tasuta Kupongid, Reklaam ja laos iga päev register ja säästa

Massaaži tüübi valimine Mis on efektiivsem mostimulatsiooni või LPJ, endosferaat või kavitatsioon

Naine ilusalong kvaliteetsete teenuste ja teenindusega. Pakume teenuseid kvaliteetsete seadmete dioodilaser, LPG., Mikrokesi. Me kasutame Premium Materials Keune, Gehwol, Phyts. 100 garantii kõik teenused 79111988889

Unikaalne tehnoloogia 22. sajandi on nüüd saadaval vacuuric massaaž kortsud ja tselluliidi jätab igavesti

Kindlasti paljud teist on juba kuulnud umbes tolmuururolic massaaži. Aga kui sa ei tea, siis milline on see menetlus, siis me oleme nüüd tema kohta

Me kasutame küpsiseid
Me kasutame küpsiseid, et tagada, et anname teile parima kogemuse meie veebisaidil. Kasutades veebisaiti, millega nõustute meie küpsiste kasutamisega.
Laske küpsistel.